Run Around The Clock Ultra & Pancharevo Backyard Ultra NEWS

Run Around The Clock Ultra & Pancharevo Backyard Ultra…

Здравейте приятели,                                                                                                                                        /For English version see below!/

Имаме удоволствието да ви съобщим окончателните дати, на които ще проведем Run Around The Clock Ultra  и Pancharevo Backyard Ultra през 2020 година, както и планът за 2021 година.

Run Around The Clock Ultra 2020  

След като обмислихме ситуацията създала се впоследствие на кризата с COVID-19, решихме да спрем с протакането и фиксираме две дати, на които ще проведем състезанието при възможност /сваляне на забраните за провеждане на масови спортни мероприятия на открито с до 150 участника/.

Основна дата: 13-14-15, Юни 2020 г. /потвърждаване на датата най-късно до 08.06.2020 г/

Резервна дата: 27-28-29, Юни 2020 г. /потвърждаване на датата най-късно до 22.06.2020 г/

Ако ситуацията не позволи провеждането на RATCU на една от двете дати, мероприятието се отлага директно за 2021 г. Предприемаме тези стъпки, за да бъдем доколкото ни позволява ситуацията максимално коректни към всички в бегаческата ни общност /бегачи и организатори в България/, а и към проявилите желание за участие от чужбина бегачи, пред които стоят и много логистични проблеми свързани с транспорт, настаняване и т.н.

Run Around The Clock Ultra 2021

За да  има предсказуемост години напред, RATCU ще се провежда в средата на месец Май. Това е времето от годината, в което трасето може да покаже цялата прелест на южните склонове на Витоша. Сетивата ви ще бъдат очаровани и запленени от многобройните нюанси на зелено, а ароматите на събуждащата се природа ще ви държат будни в продължение на цялото изпитание и ще бъдат ваш неизменен спътник, докато покорявате кръгче след кръгче.

Основна дата: 15-16-17, Май 2021 г.

Резервна дата: 22-23-24, Май 2021 г.

===============================================================================================================

Pancharevo Backyard Ultra 2020

Идеята ни е събитието да се провежда в средата на месец Ноември всяка година, като да има минимум 10 дни между Pancharevo Backyard Ultra и Canyon Creek Ultra. Трасето е в  по-голямата си част открито и без сянка и затова предпочитаме сравнително студено време предоставящо условия за дълго и продължително надлъгване с часовника и километрите.

Основна дата: 14-15-16, Ноември 2020 г.

Резервна дата: 21-22-23, Ноември 2020 г.

Pancharevo Backyard Ultra 2021

Основна дата: 13-14-15, Ноември 2021 г.

Резервна дата: 20-21-22, Ноември 2021 г.

Ултра поздрави,

Пирин

=============================================English version=============================================

Hello friends,

We are pleased to announce the final dates on which we will hold Run Around The Clock Ultra and Pancharevo Backyard Ultra in 2020, as well as the plan for 2021.

Run Around The Clock Ultra 2020 

After considering the situation created after the crisis with COVID-19, we decided to stop procrastinating and set two dates on which we will hold the competition if possible / lifting the ban on holding outdoor sports events with up to 150 participants / .

Main date: 13-14-15, June 2020 / confirmation of the date no later than 08.06.2020 /

Reserve date: 27-28-29, June 2020 / confirmation of the date no later than 22.06.2020 /

If the situation does not allow the RATCU to take place, on one of the two dates the event is postponed directly to 2021. We take these steps in order to be, as far as the situation allows, as correct as possible, to everyone in our running community / runners and organizers in Bulgaria / and to the runners who have expressed a desire to participate from abroad, and who face many logistical problems related to transport, accommodation, etc.

Run Around The Clock Ultra 2021

To be predictable for years to come, RATCU will take place in mid-May. This is the time of year when the track can show all the beauty of the southern slopes of Vitosha. Your senses will be enchanted and captivated by the many shades of green, and the aromas of the awakening nature will keep you awake throughout  the ordeal, and will be your constant companion as you conquer circle after circle.

Main date: 15-16-17, May 2021

Reserve date: 22-23-24, May 2021

 ===========================================================================================================

Pancharevo Backyard Ultra 2020

Our idea is for the event to take place in mid-November each year, with a minimum of 10 days between Pancharevo Backyard Ultra and Canyon Creek Ultra. The track is for the most part asphalt and without shade and therefore we prefer relatively cold weather providing conditions for long and prolonged stretching with the clock and kilometers.

Main date: 14-15-16, November 2020

Reserve date: 21-22-23, November 2020

Pancharevo Backyard Ultra 2021

Main date: 13-14-15, November 2021

Reserve date: 20-21-22, November 2021

Ultra regards,

Pirin